Retningslinjer for sponsing, dugnad og annen økonomisk aktivitet

Sponsing

Dette omfattes av sponsing:

-          Generell støtte til BIL hovedlag hvor midlene fordeles til alle gruppene i BIL, herunder BIL håndball.

-          Generell støtte til BIL Håndball hvor midlene fordeles til alle lag (utjevnings- og solidaritetsmidler) til dekking av utstyr, dommere, påmeldingsavgift til serien, halleie, turneringer, kursing m.m.

-          Støtte til BIL Håndball hvor midlene er dedikert ett konkret lag.

Retningslinjer sponsing:

Ved sponsing og reklame må regler pålagt gjennom Norges Håndballforbund reglementet følges.

Håndballgruppen må ikke inngå avtaler i strid med Hovedlagets avtaler.

Det er bare Hovedlaget som kan inngå avtale om salg av reklameplass på kleskolleksjoner som er felles for hele klubben (treningsdrakt e.l.)

Foruten eventuelle avtaler gjennom Hovedlaget er det bare styret i Håndballgruppen som har rett til å inngå sponsoravtaler og beslutte plassering av reklame på spillertrøyen og shorts. Det er følgelig ikke anledning for enkeltlag til å trykke reklame, navn eller annet på spillerdraktene.

Enkeltpersoner har ikke anledning til å inngå sponsoravtaler mellom klubb/lag og næringslivet på vegne av BIL Håndball uten fullmakt fra Styret.

Sponsing av enkeltlag:

Enkeltlag kan få egne sponsorinntekter på følgende vilkår:

-          Alle sponsoravtaler skal være godkjent av styret/sponsoransvarlig i styret før inngåelse. Alle avtaler skal være skriftlige.

-          Selv om en sponsor ønsker å dedikere sponsormidler til et enkeltlag skal denne sponsoren fremstå som en sponsor av BIL håndball på lik linje med gruppens andre sponsorer

-          BIL Håndball vil, i de tilfeller hvor sponsormidler dedikeres et spesifikt lag, sette av 30% av midlene til klubben generelt som utjevnings- og solidaritetsmidler.

-          Sponsorinntektene til enkeltlag kan ikke overstige 1000,- per spiller per år. Styret kan i særlige tilfeller gi tillatelse til å fravike denne bestemmelsen.

-          Enkeltlag kan selge reklameplass på:

o   Egen facebook-side

o   BIL håndball sin Facebook-side

o   BIL håndball sin internettside

o   Utstyr som ikke inngår i klubbens/gruppens kolleksjon (bagger, t-shortser o.l.)

o   Annet, etter særskilt avtale med styret

-          Sponsormidler skal primært brukes i den sesongen støtten mottas. Uten avtale med styret kan det ikke overføres mer enn 400,- per spiller fra én sesong til sesongen etter.

 

Dugnad

Midler fra dugnader som arrangeres i regi av BIL Håndball skal tilfalle gruppen generelt som utjevnings- og solidaritetsmidler.

Denne regelen kan fravikes hvis enkeltpersoner skaffer dugnadsarbeid for spesifikke lag. Dugnadsmidlene vil da fordeles med en viss andel til gruppen som utjevnings- og solidaritetsmidler etter følgende fordelingsnøkkel: 90% til lag og 10% til klubb.

 

Annen økonomisk aktivitet

Generelt:

De enkelte lag skal IKKE operere med egen bankkonto utenfor klubbens styring/kontroll.

All økonomisk aktivitet skal synliggjøres i klubbens regnskap.

Dugnadsmidler, egenandeler, sponsormidler som skal fordeles på lag, skal betales inn til klubbens konto, for deretter å inntektsføres på laget. Likeså vil utgiftene betales fra klubbens konto.

De enkelte lag må ha en plan for eventuelle oppsparte midler, dette kan eksempelvis være innkjøp av ekstra utstyr, turneringer, treningsleir, egenandel reiser, sosiale tiltak og lignende.

Oppsparte midler må brukes innenfor den aktuelle sesongen. Dersom dette ikke skjer vil midlene tilfalle klubben generelt som utjevnings- og solidaritetsmidler. Unntak fra denne regelen kan gjøres dersom det finnes velbegrunnede årsaker til at midlene ikke benyttes.